Trang chủ Chưa phân loại Kết quả đánh giá ngoài

Kết quả đánh giá ngoài

7101
0
TT TÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP ĐOÀN BÁO CÁO TÓM TẮT KQ ĐGN QUYẾT ĐỊNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN
Được công nhận trong năm 2020
1 Trường Cao đẳng Cơ khí nông nghiệp Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 08/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 20/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Điện tử công nghiệp 18/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 44/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
2 Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 13/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 41/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Quản trị KS 15/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 38/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
3 Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 22/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 42/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình CNTT 24/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 45/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
4 Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 26/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 68/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Điện Công nghiệp 59/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 97/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
5 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 27/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 90/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử 31/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 92/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình CNTT 29//QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 93/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
6 Trường Cao đẳng nghề Kiên Giang Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 49/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 111/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Công nghệ Ô tô 57/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 113/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
7 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 35/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 67/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Điện Công nghiệp 36/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 77/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
8 Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 39/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 91/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Công nghệ Chế tạo máy 43/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 103/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
9 Trường Cao đẳng nghề TP.HCM Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 48/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 109/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Cắt gọt kim loại 56/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 110/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
10 Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 47/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 104/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Cơ điện tử 51/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 112/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
11 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 46/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 98/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
12 Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 53/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 30/QĐ-KĐGDVN Không đạt
Đánh giá ngoài chương trình Công nghệ Ô tô 66/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 31/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
13 Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy Lợi Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 55/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 114/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
14 Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 62/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 102/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
15 Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật TP.HCM Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 64/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 115/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
16 Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung Ương I Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 69/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 119/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Công nghệ Ô tô 74/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 122/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
17 Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số I Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 71/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 120/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Hàn 76/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 121/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
18 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt – Đức Hà Tĩnh Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 73/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 125/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Điện Công Nghiệp 80/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 126/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
19 Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Singapore Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 78/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 124/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Điện tử công nghiệp 83/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 08/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
20 Trường Cao đẳng Lào Cai Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 79/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 123/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Điện Công Nghiệp 84/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 128/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
21 Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt – Hàn Bắc Giang Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 81/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 127/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Điện Công Nghiệp 85/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 07/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
22 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 82/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 12/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
23 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa Vũng Tàu Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 86/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 16/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Điện công nghiệp 91/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 23/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
24 Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải TW II Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 87/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 20/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
25 Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài gòn Đánh giá ngoài chương trình Thiết kế đồ họa 94/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 19/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
26 Trường Cao đẳng Xây dựng TP.HCM Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 89/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 14/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình CNKT công trình xây dựng 95/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 15/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
27 Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 96/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 17/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
28 Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 101/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 25/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
29 Trường Cao đẳng Công thương miền Trung Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 105/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 21/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Công nghệ thông tin 117/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 22/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
30 Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 100/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 18/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
31 Trường Cao đẳng Công nghiệp Hải Phòng Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 99/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 24/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Điện công nghiệp 107/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 26/QĐ-KĐGDVH Xem tại đây
32 Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thủ Đức Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 04/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 32/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
33 Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 06/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 28/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Quản trị khách sạn 11/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 29/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
Được công nhận trong năm 2021
1 Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Quận 12 Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 33/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 34/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
2 Trường Cao đẳng KT Việt – Đức
Hà Tĩnh
Đánh giá ngoài chương trình Cắt gọt kim loại 44/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 70/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Quản trị mạng máy tính 46/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 78/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
3 Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 45/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 75/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
4 Trường Cao đẳng Công Nghiệp Nam Định Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 51/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 90/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình May thời trang 52/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 91/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
5 Trường Cao đẳng KTCN Nha Trang Đánh giá ngoài chương trình Công nghệ ô tô 48/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 76//QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
6 Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Đánh giá ngoài chương trình Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử 53/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 02/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Công nghệ kỹ thuật ô tô 55/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 03/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
7 Trường Cao đẳng nghề Du lịch Sài Gòn Đánh giá ngoài chương trình Quản trị khách sạn 36/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 74/QĐ-KDGDVN Xem tại đây
8 Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 38/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 77/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
9 Trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 56/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 05/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Điện công nghiệp 60/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 09/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
10 Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 57/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 88/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
11 Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 58/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 04/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Điện công nghiệp 61/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 06/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Công nghệ ô tô 62/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 07/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
12 Trường Cao đẳng du lịch Hà Nội Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 63/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 08/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình KT Chế biến món ăn 67/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 11/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
13 Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh Đánh giá ngoài chương trình Công nghệ ô tô 64/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 10/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Điện công nghiệp 68/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 13/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
14 Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 65/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 18/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
15 Trường Cao đẳng Cơ điện – Xây dựng và Nông Lâm Trung Bộ Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 66/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 12/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
16 Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2 Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 71/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 16/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
17 Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 72/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 21/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
18 Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt Đánh giá ngoài chương trình KT Chế biến món ăn 50/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 87/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
19 Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt – Hàn Bắc Giang Đánh giá ngoài chương trình Điện tử công nghiệp 81/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 20/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Công nghệ thông tin 80/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 19/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Cắt gọt kim loại 84/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 24/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Công nghệ Ô tô 89/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 23/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
20 Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM Đánh giá ngoài chương trình CN Ô tô 82/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 15/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Điện Công nghiệp 83/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 22/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
21 Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 92/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 27/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
Được công nhận trong năm 2022
1 Trường Trung cấp Du lịch & Khách sạn Saigontourist Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 01/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 29/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
2 Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ Đánh giá ngoài chương trình Quản trị mạng máy tính 30/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 36/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Điện tử công nghiệp 31/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 37/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Kỹ thuật máy lạnh & Điều hòa không khí 77/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 106/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình May thời trang 83/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 119/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Kỹ thuật sửa chữa, Lắp ráp máy tính 84/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 120/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Cắt gọt kim loại 32/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 38/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
3 Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải TW I Đánh giá ngoài chương trình Điện công nghiệp 34/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 40/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Vận hành máy thi công nền 39/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 46/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
4 Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM Đánh giá ngoài chương trình Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử 35/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 41/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
5 Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 42/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 56/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
6 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 43/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 57/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
7 Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long Đánh giá ngoài chương trình Điện công nghiệp 44/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 53/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
8 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 47/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 61/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
9 Trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ Đánh giá ngoài chương trình Điện tử công nghiệp 48/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 65/QĐ-KDGDVN Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Công nghệ Ô tô 49/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 67/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
10 Trường Trung cấp nghề Quang Trung Đánh giá ngoài chương trình Quản trị mạng máy tính 50/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 66/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
11 Trường Cao đẳng nghề An Giang Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 52/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 71/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Cơ Điện Tử 54/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 72/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
12 Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 55/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 73/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Công nghệ thực phẩm 58/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 74/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
13 Trường Cao đẳng Cơ giới & Thủy lợi Đánh giá ngoài chương trình Điện công nghiệp 59/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 75/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
14 Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 62/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 81/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
15 Trường Cao đẳng Sơn La Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 64/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 89/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Công nghệ thông tin 68/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 95/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
16 Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận Đánh giá ngoài chương trình Cơ điện tử 69/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 99/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
17 Trường Cao đẳng Dầu khí Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 70/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 104/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
18 Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 78/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 116/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
19 Trường Trung cấp nghề Nhân Đạo Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 79/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 118/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
20 Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 80/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 117/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
21 Trường Trung cấp nghề Củ Chi Đánh giá ngoài chương trình Điện công ngfhiệp 82/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 107/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
22 Trường Cao đẳng Du lịch Sài Gòn Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 85/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 126/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
23 Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh Đánh giá ngoài chương trình Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 86/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 108/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
24 Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM Đánh giá ngoài chương trình Công nghệ kỹ thuật cơ khí 87/QD-KĐGDVN Xem tại đây 122/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử 110/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 04/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
25 Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương Đánh giá ngoài chương trình Cắt gọt kim loại 88/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 125/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
26 Trường Cao đẳng nghề TP.HCM Đánh giá ngoài chương trình Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 90/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 123/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây

Đánh giá ngoài chương trình Ứng dụng phần mềm

114/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 05/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
27 Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM Đánh giá ngoài chương trình Hướng dẫn du lịch 91/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 124/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 127/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 08/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
28 Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh Đánh giá ngoài chương trình Cơ khí chế tạo 92/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 121/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
29 Trường Cao đẳng nghề Sóc Trăng Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 93/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 128/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Điện tử công nghiệp 100/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 131/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
30 Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 96/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 132/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
31 Trường Cao đẳng Cơ điện – Xây dựng và Nông lâm Trung bộ Đánh giá ngoài chương trình Công nghệ Ô tô 97/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 129/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Điện công nghiệp 98/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 130/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
32 Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 101/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 133/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Dược 105/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 02/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
33 Trường Cao đẳng Việt – Đức Nghệ An Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 102/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 01/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
34 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt – Đức Hà Tĩnh Đánh giá ngoài chương trình Công nghệ Ô tô 109/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 03/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
35 Trường Cao đẳng Công thương TP.HCM Đánh giá ngoài chương trình Quản trị kinh doanh 111/QĐ/KĐGDVN Xem tại đây 07/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
36 Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ Đánh giá ngoài chương trình Điện công nghiệp 113/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 06/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
Được công nhận trong năm 2023
1 Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh Đánh giá ngoài chương trình Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt 10/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 13/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
2 Trường Cao đẳng Tiền Giang Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 11/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 18/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
3 Trường Cao đẳng Thương Mại và Du Lịch Hà Nội Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 12/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 19/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
4 Trường Cao đẳng Cơ khí nông nghiệp Đánh giá ngoài chương trình Công nghệ Ô tô 14/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 26/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Kỹ thuật máy lạnh & ĐHKK 16/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 28/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Quản trị mạng máy tính 17/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 27/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
5 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ Đánh giá ngoài chương trình Cắt gọt kim loại 20/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 29/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
6 Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM Đánh giá ngoài chương trình Bảo trì và sửa chữa ô tô 21/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 30/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
7 Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM Đánh giá ngoài chương trình Logistic 22/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 31/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Kế toán 38/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 54/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Tài chính – Ngân hàng 69/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 10/QĐ-KD8GDVN Xem tại đây
8 Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ Đánh giá ngoài chương trình Kỹ thuật máy lạnh & ĐHKK 23/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 32/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 25/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 33/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
9 Trường Cao đẳng Du lịch và Công thương Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 24/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 34/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
10 Trường Cao đẳng Cơ giới Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 35/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 50/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
11 Trường Cao đẳng kinh tế đối ngoại Đánh giá ngoài chương trình Kế toán doanh nghiệp 36/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 51/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Tài chính doanh nghiệp 37/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 52/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
12 Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận Đánh giá ngoài chương trình Điện công nghiệp 39/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 58/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
13 Trường Cao đẳng nghề Sóc Trăng Đánh giá ngoài chương trình Công nghệ ô tô 40/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 59/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Điện công nghiệp 41/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 61/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Quản trị mạng máy tính 42/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 62/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ 43/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 60/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
14 Trường Cao đẳng nghề TP.HCM Đánh giá ngoài chương trình Điện công nghiệp 44/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 64/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
15 Trường Cao đẳng xây dựng TP.HCM Đánh giá ngoài chương trình CNKT vật liệu xây dựng 45/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 67/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Cấp, thoát nước 46/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 63/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình CNKT kiến trúc 47/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 68/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
16 Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội Đánh giá ngoài chương trình Cơ điện tử 48/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 72/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Điện tử công nghiệp 53/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 73/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
17 Trường Cao đẳng nghề Trà Vinh Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 55/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 79/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
18 Trường Cao đẳng Y tế Sơn La Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 56/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 78/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
19 Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 57/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 80/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
20

Trường Cao đẳng Lào Cai

Đánh giá ngoài chương trình Hàn 65/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 04/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn 66/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 05/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
21 Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM Đánh giá ngoài chương trình Cơ điện tử 70/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 06/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
22 Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật công nghệ Hùng Vương Đánh giá ngoài chương trình Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí 71/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 07/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
23 Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 74/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 17/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
24 Trường Cao đẳng nghề An Giang Đánh giá ngoài chương trình Điện công nghiệp 75/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 16/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Công nghệ ô tô 76/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 15/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây

TT TÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP ĐOÀN BÁO CÁO TÓM TẮT KQ ĐGN QUYẾT ĐỊNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN
Được công nhận trong năm 2024
1 Trường Cao đẳng Công thương thành phố Hồ Chí Minh Đánh giá ngoài chương trình Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn uống 01/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 20/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
Đánh giá ngoài chương trình Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử 02/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 21/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
2 Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 08/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây 24/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây
3 Trường Cao đẳng Sài Gòn Gia Định Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 09/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây    
4 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang Đánh giá ngoài chương trình Kỹ thuật máy lạnh & Điều hòa không khí 13/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây    
Đánh giá ngoài chương trình Công nghệ thông tin 14/QĐ-KĐGDVN Xem tại đây    
5 Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh Đánh giá ngoài chương trình Quản trị mạng máy tính 19/QĐ-KĐGDVN      
6 Trường Cao đẳng Sơn La Đánh giá ngoài chương trình Trồng trọt và bảo vệ thực vật 22/QĐ-KĐGDVN      
Đánh giá ngoài chương trình Hướng dẫn du lịch 23/QĐ-KĐGDVN      
Đánh giá ngoài chương trình Lâm sinh 25/QĐ-KĐGDVN      
Đánh giá ngoài chương trình Chăn nuôi – Thú y 26/QĐ-KĐGDVN      
7 Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin thành phố Hồ Chí Minh Đánh giá ngoài chương trình Công nghệ thông tin 27/QĐ-KĐGDVN      
8 Trường Trung cấp Công nghệ và Du lịch Hà Nội Đánh giá ngoài cơ sở GDNN 31/QĐ-KĐGDVN      
9 Trường Cao đẳng Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Đánh giá ngoài chương trình Quản trị khách sạn 32/QĐ-KĐGDVN